Klachtenprocedure

Uiteraard hoop ik dat het coachingstraject naar tevredenheid verloopt. Mocht dat niet het geval zijn dan is er een mogelijkheid tot het indienen van een klacht. In dit document wordt de weg beschreven die gevolgd dient te worden.

Doel

Doel van deze procedure is om langs een nauwgezette en afgewogen weg het incident (of de incidenten) te behandelen op een manier die leidt tot het weer werkbaar maken van de wederzijdse verhoudingen. Dan wel – wanneer er geen andere bevredigende oplossing is - tot het beëindigen van de begeleiding op een voor beide partijen zo goed mogelijke manier.

Doelgroep

Als het ongewenste gedrag niet langs informele weg door de direct betrokken partijen bevredigend genoeg geregeld kan worden, heeft de ‘klager’ de mogelijkheid om een officiële klachtenprocedure te starten tegen Margoscreatieve praktijk. De klachtenprocedure staat open voor ouders waarvan hun kind in begeleiding is die naar hun mening te maken hebben, of hebben gehad, met grensoverschrijdend gedrag van de coach.

De stappen van de klachtenprocedure zijn als volgt:

  • De klager (ouder waarvan het kind in begeleiding is) dient eerst in gesprek te gaan met de coach en te proberen om op die manier het geschil te overbruggen. De ouder  zijn/haar klacht kenbaar maken.

  • Mocht onverhoopt dat gesprek niet tot de juiste uitkomst leiden dan dient de klacht schriftelijk opgesteld te worden en gemaild te worden naar info@margoscreatievepraktijk.nl Margo heeft dan één week om te reageren.

  • Redenen voor het niet bevredigend kunnen oplossen van de situatie worden schriftelijk vastgelegd.

  • Mocht de reactie voor u als ouder niet afdoende zijn dan kunt u zich richten tot een onafhankelijke klachtencommissie.

  • De klager (ouder van het kind dat in begeleiding is) dient een op schrift gestelde klacht in bij de klachtencommissie in te dienen. Deze zelfde mail wordt tevens cc aan info@margoscreatievepraktijk.nl gestuurd. De klachtencommissie waar Margoscreatievepraktijk bij aangesloten is Solopartners. De mail met de klacht kan gestuurd worden naar info@solopartners.nl

  • De ouder maakt hierin kenbaar een klachtenprocedure te willen opstarten;
  • De klacht moet binnen drie weken na het incident waar de klacht betrekking op heeft worden ingediend, om in behandeling te worden genomen. De klacht wordt vervolgens door Solopartners afgehandeld binnen de wettelijke termijn;
  • Vertrouwelijkheid: niemand anders dan in de klachtenprocedure betrokken personen krijgen inhoudelijke informatie over de klacht en de behandeling daarvan, mondeling noch schriftelijk.
  • Soloparners zal de klacht behandelen er is een mogelijkheid tot hoor en weder hoor. Vervolgens zullen zij een uitspraak doen over de vervolgstappen. Margo's Creatieve Praktijk zal handelen conform die uitspraak.
  • Uiteraard hoop ik dat ouders gewoon tevreden zijn over de gang van zaken binnen het coachingstraject. Mocht er toch iets zijn. Twijfel niet en bespreek het met mij. Het is mijn intentie om geschillen op te lossen. Om tijdig je geschilpunt kenbaar te maken, kan helpen om escalatie te voorkomen.